Nowy Regulamin - publikacja

Moderatorzy: Rada Techniczna, Centrum Obsługi Geocachera

Awatar użytkownika
DeepBlue
Stały bywalec
Posty: 171
Rejestracja: niedziela 08 stycznia 2012, 18:56
Podziękował;: 9 razy
Otrzymał podziękowań: 58 razy

Nowy Regulamin - publikacja

Post autor: DeepBlue »

Biorąc pod uwagę fakt, że dyskusja nad ewentualnymi zmianami w proponowanym przez RR2015 nowym Regulaminie skończyła się 13 listopada br. poniżej podajemy do oficjalnej wiadomości i stosowania treść Regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r.
Jednocześnie informujemy, że jak dotąd jedyną formą "wdrażania" nowych regulaminów lub ich zmian była publikacja na Forum oraz ogłoszenie na stronie powitalnej Serwisu, stąd postanowiliśmy nie zmieniać tej zasady.

Z pozdrowieniem,
w imieniu Rady Rejsu 2015,
DeepBlue


Regulamin OC.PL

I Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o, należy przez to rozumieć:
1) Serwis – platforma internetowa funkcjonująca pod adresem http://www.opencaching.pl oraz jej wersja mobilna, służąca do zabawy w grę terenową geocaching;
2) Użytkownik – każdy posiadacz konta internetowego w Serwisie, identyfikowanego unikalnym ciągiem znaków;
3) Skrzynka – każda skrzynka geocache zarejestrowana w Serwisie;
4) Właściciel Skrzynki - Użytkownik, który zarejestrował lub przejął (adoptował) tę Skrzynkę;
5) Zespół OC – grupa osób społecznie czuwająca nad funkcjonowaniem Serwisu oraz przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, działająca w ramach: Rady Rejsu (RR), Rady Technicznej (RT) oraz Centrum Obsługi Geocachera (COG).
2. Regulamin niniejszy określa sposób funkcjonowania Serwisu oraz zasady obowiązujące jego Użytkowników.
3. W sprawach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego na terenie, w którym poszukuje lub zakłada skrzynkę.

II Użytkownicy Serwisu

1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
2. Użytkownicy korzystają z Serwisu, biorą udział w zabawie oraz chowają i poszukują Skrzynek całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W szczególności, każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie w sposób bezpośredni lub pośredni (w tym wyrządzone sobie, innym osobom oraz szkody w mieniu). Zespół OC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z czynności Użytkowników.
3. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wszelkie, wynikłe z tego działania lub zaniechania. Zgoda musi mieć formę pisemną i być dostarczona w sposób skuteczny (skan, fotokopia oświadczenia, osobiście) właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania członkowi COG.
4. Do rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, który wykorzystywany będzie do komunikacji z Użytkownikiem. W przypadku zmiany tego adresu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać jego aktualizacji w Serwisie.
5. Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta w Serwisie. W przypadku naruszenia powyższej zasady Zespół OC może podjąć decyzję o blokadzie każdego dodatkowego konta Użytkownika lub karze czasowego lub permanentnego zablokowania konta głównego w przypadku powtarzającego się naruszenia zakazu posiadania wielu kont. Więcej niż jedno konto może powstać w celach testowych dla Użytkowników zaakceptowanych jako “Testujących” przez Zespół OC lub Użytkowników biorących udział w przygotowywaniu projektów specjalnych, np. dla instytucji.
6. Użytkownik musi dbać o to, aby opublikowane przez niego w Serwisie treści nie naruszały obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu. Publikowane przez Użytkownika treści nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Wszelkie treści, w tym opisy Skrzynek, ilustracje oraz wszelkie wpisy do ich dzienników, publikowane są w Serwisie na licencji Creative Commons BY-SA w wersji 3.0, której pełna treść dostępna jest pod adresem internetowym http://creativecommons.org/licenses/by- ... /legalcode. Ponadto dopuszczalne jest publikowanie treści należących do domeny publicznej. Zespół OC, po otrzymaniu wiarygodnej informacji, niezwłocznie zablokuje dostęp do danych o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności zgodnie z art 14.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
7. Treści nie mogą zawierać wyrażeń wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, jak również treści niezgodnych z prawem. Dotyczy to również wybranej przy rejestracji nazwy konta, nazw zakładanych Skrzynek, elementów ich opisów oraz wpisów do dzienników Skrzynek.

III Skrzynki


1. Za treść zawartą w opisie Skrzynki odpowiada Właściciel Skrzynki. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność posiadanej przez siebie Skrzynki z niniejszym Regulaminem, a także za wszelkie szkody, które powstały w związku z jej założeniem. Właściciel zobowiązany jest utrzymywać posiadane przez siebie Skrzynki w dobrym stanie technicznym, a ich opisy w Serwisie w stanie aktualnym.
2. Właściciel zobowiązany jest zamieścić w niekodowanej części opisu Skrzynki odpowiednie informacje, które uchronią innych Użytkowników przed nieumyślnym naruszaniem Regulaminu jak również informacje niezbędne do znalezienia skrzynki, o ile występują.
3. Podczas publikacji Skrzynki w Serwisie, jej Założyciel ma obowiązek umieścić w niekodowanej części opisu pełne informacje o wszelkich potencjalnych niebezpieczeństwach jakie mogą się pojawić w czasie jej poszukiwania, a także wszelkie informacje niezbędne do odnalezienia skrzynki, w tym informacje o ewentualnym haśle, o niezbędnych umiejętnościach oraz wymaganym specjalistycznym sprzęcie. Ponadto, przy określaniu typu, rozmiaru oraz poziomu trudności Skrzynki podczas jej publikacji, Założyciel ma obowiązek przestrzegać definicji tych parametrów obowiązujących w Serwisie. W przypadku skrzynek, których poszukiwanie może wiązać się z niebezpieczeństwem, skrzynka musi być oznaczona specjalnym atrybutem.
4. Skrzynka nie może zawierać materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących lub innych przedmiotów niebezpiecznych, przedmiotów nietrwałych (np. żywności), a także przedmiotów lub treści niezgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania w skrzynkach materiałów o wiodącym charakterze komercyjnym (reklam, kuponów rabatowych na usługi itp.). W skrzynce musi znajdować się identyfikator (“nick”) jej Właściciela w Serwisie.
5. Skrzynka poza terenem ogólnodostępnym może być założona pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody zarządcy lub właściciela tego terenu na jej założenie oraz poszukiwanie.
6. Serwis jest projektem niekomercyjnym. Zabronione jest publikowanie w nim Skrzynek o dominującym charakterze reklamowym lub komercyjnym. Zabronione jest uzależnianie zaliczenia Skrzynki od nabycia produktów czy usług za wyjątkiem zakupu biletu wstępu na teren obiektu o charakterze edukacyjnym lub rekreacyjnym.

IV Zespół OC


1. Nad przestrzeganiem Regulaminu i obsługą Serwisu czuwa Zespół OC. Zespół OC dokonuje wiążącej interpretacji Regulaminu oraz rozstrzyga sprawy sporne dotyczące Serwisu.
2. Zespół OC nie odpowiada za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników ani za szkody wynikłe z użycia informacji pobranych z Serwisu. Zespół OC nie gwarantuje, że poszukiwanie Skrzynek jest bezpieczne, a Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić oraz samodzielnie ocenić te informacje przed rozpoczęciem poszukiwań.
3. W celu egzekwowania przestrzegania przepisów Zespół OC może m.in. wykluczyć Użytkownika ze statystyk Serwisu, ograniczyć uprawnienia Użytkownika w Serwisie, usunąć wpisy Użytkownika, zablokować czasowo lub ostatecznie konto Użytkownika, zablokować lub zarchiwizować Skrzynki Użytkownika.
4. Skrzynka naruszająca Regulamin może być zablokowana lub zarchiwizowana przez Zespół OC. Ponadto, w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w przypadku braku kontaktu z Właścicielem, w uzasadnionych przypadkach Zespół OC ma prawo zablokować lub zarchiwizować każdą z jego Skrzynek, zmienić jej współrzędne, atrybuty lub wprowadzić uzupełnienie jej opisu w przeznaczonym do tego specjalnym polu na stronie Skrzynki w Serwisie.
5. Szczegółowe zasady działania Zespołu OC opisano w Zasadach funkcjonowania Serwisu.

V Prywatność i ochrona danych

1. Opencaching.pl zapisuje różne pliki cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika. Zawierają one informacje na temat stanu wybranych stron - np. statusu logowania, języka i ustawień edytora HTML. Dzięki temu strona http://www.opencaching.pl, przy kolejnym uruchomieniu przeglądarki, zachowuje się tak jak poprzednim razem.
2. Serwis nie przetwarza danych osobowych Użytkowników. Podany podczas rejestracji adres e-mail jest niewidoczny dla pozostałych Użytkowników (za wyjątkiem Zespołu OC) oraz osób trzecich, a jego ujawnienie zależy jedynie od decyzji Użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące logowania (adresy IP, dane przeglądarki) są zapisywane na serwerze w sposób niejawny i mogą być udostępnione tylko na żądanie uprawnionych podmiotów.
Obrazek

Zablokowany