Nowy Regulamin

Tu piszemy na tematy związane z serwisem Opencaching.pl

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
DeepBlue
Stały bywalec
Posty: 168
Rejestracja: niedziela 08 stycznia 2012, 18:56
Podziękował: 9 razy
Otrzymane podziękowania: 57 razy

Nowy Regulamin

Post autor: DeepBlue » wtorek 10 listopada 2015, 08:17

Droga Społeczności OC.PL, poniżej podajemy do wiadomości pełną treść nowego Regulaminu. Prace nad tym dokumentem w szerokim i otwartym gronie trwały niemal rok. Po wielu ustaleniach doszliśmy do wniosku, że Regulamin powinien być narzędziem uniwersalnym, niewymagającym częstych zmian, stąd też postawiliśmy, zgodnie z sugestiami szerszego grona użytkowników, na taką właśnie wersję. Opracowaliśmy narzędzie będące rodzajem “ustawy zasadniczej”, nie znajdziecie w niej punktu traktującego o wielkości skrzynek czy też sposobie powoływania OC-Teamu. Do tego służyć będą, jak dotąd, rozbudowane wytyczne i zasady działania, nad którymi też pracujemy. W okresie przejściowym, do chwili opracowania szczegółowych zasad działania, obowiązywać będą dotychczasowe, interpretowane przez OC-Team.
Chcielibyśmy, żeby nowy Regulamin zaczął obowiązywać od 1 grudnia br. Do tego czasu dajemy Wam najbliższe dni na zapoznanie się z dokumentem i zgłaszanie ewentualnych uwag co do jego treści.
Przypominamy jednocześnie, że Regulamin był przedmiotem rozmów w otwartym wątku, w których każdy zainteresowany mógł wziąć udział jak i wesprzeć RR w późniejszych pracach. Uwagi uczestników dyskusji zostały uwzględnione w dokumencie lub będą ujęte w wytycznych.
Treść Regulaminu pod względem formalnym została zweryfikowana przez zaprzyjaźnionych prawników.

Z pozdrowieniem,
za Zespół Redakcyjny,
DeepBlue

Regulamin OC.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o, należy przez to rozumieć:
1) Serwis – platforma internetowa funkcjonująca pod adresem http://www.opencaching.pl oraz jej wersja mobilna, służąca do zabawy w grę terenową geocaching;
2) Użytkownik – każdy posiadacz konta internetowego w Serwisie, identyfikowanego unikalnym ciągiem znaków;
3) Skrzynka – każda skrzynka geocache zarejestrowana w Serwisie;
4) Właściciel Skrzynki - Użytkownik, który zarejestrował lub przejął (adoptował) tę Skrzynkę;
5) Zespół OC – grupa osób społecznie czuwająca nad funkcjonowaniem Serwisu oraz przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, działająca w ramach: Rady Rejsu (RR), Rady Technicznej (RT) oraz Centrum Obsługi Geocachera (COG).
2. Regulamin niniejszy określa sposób funkcjonowania Serwisu opencaching.pl oraz zasady obowiązujące jego Użytkowników.
3. W sprawach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego na terenie, w którym poszukuje lub zakłada skrzynkę.

II. Użytkownicy Serwisu

1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownicy korzystają z Serwisu, biorą udział w zabawie oraz chowają i poszukują Skrzynek całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W szczególności, każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie w sposób bezpośredni lub pośredni (w tym wyrządzone sobie, innym osobom oraz szkody w mieniu). Zespół OC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z czynności Użytkowników.
3. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wszelkie, wynikłe z tego działania lub zaniechania. Zgoda musi mieć formę pisemną i być dostarczona w sposób skuteczny (skan, fotokopia oświadczenia, osobiście) właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania członkowi COG.
4. Do rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, który wykorzystywany będzie do komunikacji z Użytkownikiem. W przypadku zmiany tego adresu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać jego aktualizacji w Serwisie.
5. Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta w Serwisie. W przypadku naruszenia powyższej zasady Zespół OC może podjąć decyzję o blokadzie każdego dodatkowego konta Użytkownika lub karze czasowego lub permanentnego zablokowania konta głównego w przypadku powtarzającego się naruszenia zakazu posiadania wielu kont. Więcej niż jedno konto może powstać w celach testowych dla Użytkowników zaakceptowanych jako “Testujących” przez Zespół OC lub Użytkowników biorących udział w przygotowywaniu projektów specjalnych, np. dla instytucji.
6. Użytkownik musi dbać o to, aby opublikowane przez niego w Serwisie treści nie naruszały obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu. Publikowane przez Użytkownika treści nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Wszelkie treści, w tym opisy Skrzynek, ilustracje oraz wszelkie wpisy do ich dzienników, publikowane są w Serwisie na licencji Creative Commons BY-SA w wersji 3.0, której pełna treść dostępna jest pod adresem internetowym http://creativecommons.org/licenses/by- ... /legalcode. Ponadto dopuszczalne jest publikowanie treści należących do domeny publicznej. Portal, po otrzymaniu wiarygodnej informacji, niezwłocznie zablokuje dostęp do danych o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności zgodnie z art 14.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
7. Treści nie mogą zawierać wyrażeń wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, jak również treści niezgodnych z prawem. Dotyczy to również wybranej przy rejestracji nazwy konta, nazw zakładanych Skrzynek, elementów ich opisów oraz wpisów do dzienników Skrzynek.

III. Skrzynki

1. Za treść zawartą w opisie Skrzynki odpowiada Właściciel Skrzynki. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność posiadanej przez siebie Skrzynki z niniejszym Regulaminem, a także za wszelkie szkody, które powstały w związku z jej założeniem. Właściciel zobowiązany jest utrzymywać posiadane przez siebie Skrzynki w dobrym stanie technicznym, a ich opisy w Serwisie w stanie aktualnym.
2. Właściciel zobowiązany jest zamieścić w niekodowanej części opisu Skrzynki odpowiednie informacje, które uchronią innych Użytkowników przed nieumyślnym naruszaniem Regulaminu jak również informacje niezbędne do znalezienia skrzynki, o ile występują.
3. Podczas publikacji Skrzynki w Serwisie, jej Założyciel ma obowiązek umieścić w niekodowanej części opisu pełne informacje o wszelkich potencjalnych niebezpieczeństwach jakie mogą się pojawić w czasie jej poszukiwania, a także wszelkie informacje niezbędne do odnalezienia skrzynki, w tym informacje o ewentualnym haśle, o niezbędnych umiejętnościach oraz wymaganym specjalistycznym sprzęcie. Ponadto, przy określaniu typu, rozmiaru oraz poziomu trudności Skrzynki podczas jej publikacji, Założyciel ma obowiązek przestrzegać definicji tych parametrów obowiązujących w Serwisie. W przypadku skrzynek, których poszukiwanie może wiązać się z niebezpieczeństwem, skrzynka musi być oznaczona specjalnym atrybutem.
4. Skrzynka nie może zawierać materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących lub innych przedmiotów niebezpiecznych, przedmiotów nietrwałych (np. żywności), a także przedmiotów lub treści niezgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania w skrzynkach materiałów o wiodącym charakterze komercyjnym (reklam, kuponów rabatowych na usługi itp.). W skrzynce musi znajdować się identyfikator (“nick”) jej Właściciela w Serwisie.
5. Skrzynka poza terenem ogólnodostępnym może być założona pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody zarządcy lub właściciela tego terenu na jej założenie oraz poszukiwanie.
6. Serwis jest projektem niekomercyjnym. Zabronione jest publikowanie w nim Skrzynek o dominującym charakterze reklamowym lub komercyjnym. Zabronione jest uzależnianie zaliczenia Skrzynki od nabycia produktów czy usług za wyjątkiem zakupu biletu wstępu na teren obiektu o charakterze edukacyjnym lub rekreacyjnym.

IV. Zespół OC

1. Nad przestrzeganiem Regulaminu i obsługą Serwisu czuwa Zespół OC. Zespół OC dokonuje wiążącej interpretacji Regulaminu oraz rozstrzyga sprawy sporne dotyczące Serwisu.
2. Zespół OC nie odpowiada za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników ani za szkody wynikłe z użycia informacji pobranych z Serwisu. Zespół OC nie gwarantuje, że poszukiwanie Skrzynek jest bezpieczne, a Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić oraz samodzielnie ocenić te informacje przed rozpoczęciem poszukiwań.
3. W celu egzekwowania przestrzegania przepisów Zespół OC może m.in. wykluczyć Użytkownika ze statystyk Serwisu, ograniczyć uprawnienia Użytkownika w Serwisie, usunąć wpisy Użytkownika, zablokować czasowo lub ostatecznie konto Użytkownika, zablokować lub zarchiwizować Skrzynki Użytkownika.
4. Skrzynka naruszająca Regulamin może być zablokowana lub zarchiwizowana przez Zespół OC. Ponadto, w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, w przypadku braku kontaktu z Właścicielem, w uzasadnionych przypadkach Zespół OC ma prawo zablokować lub zarchiwizować każdą z jego Skrzynek, zmienić jej współrzędne, atrybuty lub wprowadzić uzupełnienie jej opisu w przeznaczonym do tego specjalnym polu na stronie Skrzynki w Serwisie.
5. Szczegółowe zasady działania Zespołu OC opisano w Zasadach funkcjonowania Serwisu OC PL

V. Prywatność i ochrona danych


1. Opencaching.pl zapisuje różne pliki cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika. Zawierają one informacje na temat stanu wybranych stron - np. statusu logowania, języka i ustawień edytora HTML. Dzięki temu strona http://www.opencaching.pl, przy kolejnym uruchomieniu przeglądarki, zachowuje się tak jak poprzednim razem.
2. Serwis nie przetwarza danych osobowych Użytkowników. Podany podczas rejestracji adres e-mail jest niewidoczny dla pozostałych Użytkowników (za wyjątkiem Zespołu OC) oraz osób trzecich, a jego ujawnienie zależy jedynie od decyzji Użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące logowania (adresy IP, dane przeglądarki) są zapisywane na serwerze w sposób niejawny i mogą być udostępnione tylko na żądanie uprawnionych podmiotów.
Ostatnio zmieniony wtorek 10 listopada 2015, 09:15 przez DeepBlue, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy, którzy podziękowali autorowi DeepBlue za post:
RoDaJJ
Obrazek

Jano
Wyjadacz
Posty: 390
Rejestracja: niedziela 21 września 2008, 17:17

Re: Nowy Regulamin

Post autor: Jano » wtorek 10 listopada 2015, 08:55

Mała poprawka formalna: "za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie w sposób bezpośredni lub pośredni przez siebie szkody" - powtórzone "przez siebie szkody".
Pozdrawiam
Jano

Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
DeepBlue
Stały bywalec
Posty: 168
Rejestracja: niedziela 08 stycznia 2012, 18:56

Re: Nowy Regulamin

Post autor: DeepBlue » wtorek 10 listopada 2015, 09:16

Dzięki. Poprawione. Kosmetyczne poprawki się mszczą.
Obrazek

parlando
Forumator
Posty: 651
Rejestracja: poniedziałek 13 maja 2013, 20:57

Re: Nowy Regulamin

Post autor: parlando » wtorek 10 listopada 2015, 09:38

W celu egzekwowania przestrzegania przepisów
Nie wiem czym są te przepisy. W definicjach (I) nie ma o nich mowy. Chodzi o Regulamin, czy Zasady funkcjonowania OC? Powinno być uściślone.
No i słowo "przepisy" nie bardzo pasuje. "Zapisy" chyba lepiej brzmią, ale powinien być jeszcze wskazany podmiot.
Z pierdół:
- po liczbach rzymskich nie powinno być kropek
- V 2. Przed "oraz" chyba powinien być przecinek. To co jest w nawiasie "za wyjątkiem Zespołu OC" chyba można potraktować jako wtrącenie i wtedy przed "oraz" stawia się przecinek http://www.prosteprzecinki.pl/przecinek-przed-oraz

Jano
Wyjadacz
Posty: 390
Rejestracja: niedziela 21 września 2008, 17:17

Re: Nowy Regulamin

Post autor: Jano » wtorek 10 listopada 2015, 10:02

parlando pisze:V 2. Przed "oraz" chyba powinien być przecinek. To co jest w nawiasie "za wyjątkiem Zespołu OC" chyba można potraktować jako wtrącenie i wtedy przed "oraz" stawia się przecinek http://www.prosteprzecinki.pl/przecinek-przed-oraz
No właśnie nie, bo to "wtrącenie" jest w nawiasie. Gdyby nie było w nawiasie, ale poprzedzone przecinkiem, to wtedy tak. No ale ja tam humanistą nie jestem :).
Jak dla mnie, regulamin jest OK. Brakuje mi tylko informacji nt. adopcji skrzynki. Wałkowaliśmy ten temat jakiś czas temu i wszyscy byli zgodni, aby zabronić adopcji w przypadku, gdy adoptujący nie ma przynajmniej 3 skrzynek założonych.
Pozdrawiam
Jano

Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
DeepBlue
Stały bywalec
Posty: 168
Rejestracja: niedziela 08 stycznia 2012, 18:56

Re: Nowy Regulamin

Post autor: DeepBlue » wtorek 10 listopada 2015, 10:11

Proponuję taką regułę w tym wątku: zgłaszajcie proszę swoje uwagi, po kilku dniach postaramy się te istotne, zasługujące na uwzględnienie wprowadzić.
Jednocześnie przypominam akapit ze wstępu - regulamin "wisiał" do edycji od września 2014 r. do końca lutego 2015 r. Uwzględniliśmy w nim większość pojawiających się uwag.
Parlando, cytat z radcy prawnego, bośmy sami ten błąd popełnili: "zapisy" ponoć są tylko spadkowe.
Ajger, szczegóły dot. sposobu zakładania, chowania, szukania, adopcji czy czego tam jeszcze, są lub znajdą się w wytycznych do Regulaminu.
Obrazek

Awatar użytkownika
deg
Forumator
Posty: 648
Rejestracja: sobota 07 grudnia 2013, 04:31

Re: Nowy Regulamin

Post autor: deg » wtorek 10 listopada 2015, 10:38

Generalnie bardzo zgrabny regulamin. O wiele lepszy od zaproponowanej poprzednio wersji. Moje uwagi:

Punkt I.2 - wykreślić "opencaching.pl" bo wychodzi masło maślane. Adres serwisu jest w słowniczku pod pojęciem "Serwis"
Punkt II.1 - zastanowiłbym się, czy nie zastąpić słowa "niniejszego" słowami "aktualnej wersji" / "aktualnego". Bo np. ja zakładając konto kilka lat temu zobowiązałem się do przestrzegania ówczesnej wersji regulaminu i mógłbym powiedzieć, że ten mnie nie obowiązuje.
Punkt IV.5 - wykreślić "OC PL" i dodać kropkę na końcu zdania ;). Uzasadnienie j.w.

Formalnie niemożliwym jest publikacja Regulaminu bez publikacji Zasad funkcjonowania Serwisu
Obrazek

parlando
Forumator
Posty: 651
Rejestracja: poniedziałek 13 maja 2013, 20:57

Re: Nowy Regulamin

Post autor: parlando » wtorek 10 listopada 2015, 10:47

OK, ale dalej brakuje podmiotu do tych przepisów:) Na ten moment jest dziwnie, bo w I 3. są wspomniane przepisy prawa powszechnego.

parlando
Forumator
Posty: 651
Rejestracja: poniedziałek 13 maja 2013, 20:57

Re: Nowy Regulamin

Post autor: parlando » wtorek 10 listopada 2015, 11:16

Aha, jeszcze brakuje mi łącza do Zasad funkcjonowania Serwisu OC PL.
Przy okazji, czy te zasady były przejrzane? Są jakieś zmiany?
No i istotna sprawa: jakie są wymagania dla kandydatów do RR i COG? Ostatnio było zamieszanie.
Już widzę pewną sprzeczność w
http://wiki.opencaching.pl/index.php/Za ... _.28COG.29
W 1. Jest mowa o nominacji, a w 2. że Członek COG przed nominacją musi potwierdzić chęć uczestniczenia w pracach Zespołu.
Moim zdaniem jest tu sprzeczność.
W 1. powinna być mowa o powołaniu lub wyborze, a w 2. o kandydacie (i nie przed nominacją, tylko przed wyborem/powołaniem).
Ja rozumiem nominację jako wybór kandydatów (tak jak się nominuje filmy do Oskarów:P). Po nominacji kandydaci powinni się określić i dopiero z pozostałej puli wybierany jest COG.
Teraz mamy dziwne sformułowanie w 2., że [kandydat do]"COG przed nominacją musi potwierdzić ", ale skąd ma wiedzieć przed nominacją że jest kandydatem?:)
Wiem trochę się czepiam, ale warto te zasady sformułować tak, żeby była jasność. Jeżeli dobrze pamiętam to zdarzało się, że RR prosiła chętnych o zgłaszanie się, a innym razem ustalenia były zakulisowe (skład COG-u był po prostu ogłaszany po jakimś czasie) - także warto wspomnieć o różnych drogach do COG (jeśli takie są/mają być).

Awatar użytkownika
Dezerter
Wyjadacz
Posty: 274
Rejestracja: środa 11 września 2013, 08:58

Re: Nowy Regulamin

Post autor: Dezerter » wtorek 10 listopada 2015, 12:37

Punkt II - 6
Brak definicji "Portal" - w zdaniu Portal zablokuje... Domyślam się że chodzi o Serwis, a zgrabniej byłoby "Zespół OC zablokuje..." O to chodzi?
Bełkot ronji jest bardzo wymowny.
Może zmienisz gatki? Jakby coś uciskało... :idea:

sajmon
Wyjadacz
Posty: 286
Rejestracja: czwartek 17 października 2013, 10:39

Re: Nowy Regulamin

Post autor: sajmon » wtorek 10 listopada 2015, 14:03

Ja z takim pytaniem: może proponowaną treść regulaminu wrzucić do ogólnodostępnej części forum? Bo mogą być chętni zapoznać się z jego treścią bez uczestnictwa w dyskusji. Teraz link z głównej strony OC prowadzi tu.
Rozumiem, że w momencie wprowadzenia nowego regulaminu każdy użytkownik zostanie poproszony o jego zaakceptowanie przy pierwszym logowaniu po zmianie?

Awatar użytkownika
DeepBlue
Stały bywalec
Posty: 168
Rejestracja: niedziela 08 stycznia 2012, 18:56

Re: Nowy Regulamin

Post autor: DeepBlue » wtorek 10 listopada 2015, 14:27

sajmon pisze:(...) użytkownik zostanie poproszony o jego zaakceptowanie przy pierwszym logowaniu po zmianie?
Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Z założenia każdy user powinien znać/stosować regulamin. Po wejściu w życie nowy regulamin zastąpi stary, ten do którego prowadzi łącze na Wiki.
Postaramy się, poprzez odpowiednie komunikaty, dotrzeć do wszystkich użytkowników z informacją o zmianach, a lektura obowiązującego regulaminu nie będzie, podobnie jak jest teraz, wymagać rejestracji/logowania na Forum OC.
Obrazek

Awatar użytkownika
Ranwers
Forumator
Posty: 807
Rejestracja: wtorek 30 marca 2010, 15:52
Lokalizacja: Wrocław

Re: Nowy Regulamin

Post autor: Ranwers » wtorek 10 listopada 2015, 18:58

Sajmonowi chyba chodziło o już obecnych keszerów. Jeżeli interesują mnie tylko pudełka i nie zaglądam na forum, to skąd będę wiedział o nowym regulaminie? I co, jeżeli go nie akceptuję? Szczególnie drugie pytanie jest ważne,chociaż mam nadzieję, że ani jednego takiego przypadku nie będzie :-)
Jeśli góra idzie do Ciebie, a Ty nie jesteś Mahometem - spieprzaj, to lawina!
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani w każdym innym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.

Awatar użytkownika
Wołki.Lca
Wyjadacz
Posty: 334
Rejestracja: środa 19 grudnia 2012, 23:16
Podziękował: 119 razy
Otrzymane podziękowania: 72 razy

Re: Nowy Regulamin

Post autor: Wołki.Lca » wtorek 10 listopada 2015, 22:29

WOW Jesteśmy pod oszałamiającym wrażeniem całorocznej pracy naszych kolegów z RR nad nowym regulaminem.
Musieliście się wielce natrudzić :lol:

A tak już na poważnie:

1. Jak macie zamiar rozpoznać osobę nieletnią zalogowaną w serwisie?
2. W jaki sposób będzie weryfikowana zgoda osób nieletnich?
3. Kto będzie odpowiadał za przechowywanie ewentualnych zgód, oraz za bezpieczeństwo danych w nich zawartych?
4. Jak macie zamiar sprawdzić autentyczność tej zgody tz. czy naprawdę podpisał ją opiekun prawny a nie kolega?

Najbardziej jako rodziców interesuje nas odpowiedź na pytanie nr 3.
Użytkownicy, którzy podziękowali autorowi Wołki.Lca za post (razem 2):
art_noiseSilent A

Awatar użytkownika
art_noise
Forumator
Posty: 845
Rejestracja: sobota 27 września 2008, 00:30
Lokalizacja: Warszawa

Re: Nowy Regulamin

Post autor: art_noise » wtorek 10 listopada 2015, 22:40

DeepBlue pisze:
sajmon pisze:(...) użytkownik zostanie poproszony o jego zaakceptowanie przy pierwszym logowaniu po zmianie?
Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Z założenia każdy user powinien znać/stosować regulamin. Po wejściu w życie nowy regulamin zastąpi stary, ten do którego prowadzi łącze na Wiki.
Postaramy się, poprzez odpowiednie komunikaty, dotrzeć do wszystkich użytkowników z informacją o zmianach, a lektura obowiązującego regulaminu nie będzie, podobnie jak jest teraz, wymagać rejestracji/logowania na Forum OC.
Jest to konieczne. Każda zmiana regulaminu w przypadku zarejestrowanych w serwisie użytkowników wymaga jego zatwierdzenia.

Co do treści regulaminu - szacun. Dobra robota.

ODPOWIEDZ